strafrechtadvocaten

Algemene Voorwaarden

1. TDNL Strafrechtadvocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap TDNL Strafrechtadvocaten BV en is opgericht naar Nederlands recht. TDNL Strafrechtadvocaten is een besloten vennootschap die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk. Een lijst van aandeelhouders zal op verzoek worden toegezonden. De vennootschap is gevestigd te Breda.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TDNL Strafrechtadvocaten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van TDNL Strafrechtadvocaten, maar ook ten behoeve van alle partners respectievelijk alle andere personen die voor TDNL Strafrechtadvocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door TDNL Strafrechtadvocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen TDNL Strafrechtadvocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door TDNL Strafrechtadvocaten wordt onderhouden.

 

4. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.

 

5. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

 

6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TDNL Strafrechtadvocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

 

De opdracht

 

7. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TDNL Strafrechtadvocaten ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

9. TDNL Strafrechtadvocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

10. Al hetgeen TDNL Strafrechtadvocaten bij de behandeling van de zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak valt onder de geheimhoudingsverplichting. TDNL Strafrechtadvocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin verleent de opdrachtgever, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

 

 

Honorarium en facturering

 

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium als volgt vastgesteld:

 

 • in zaken waarin bijstand wordt verleend middels toevoeging (zgn 'pro deo' of gefinancierde rechtsbijstand) zal de eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening worden gebracht;
 • in alle overige zaken zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door TDNL Strafrechtadvocaten periodiek zullen worden vastgesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het toepasselijk tarief wordt een jaarlijks vast te stellen kantoorkostenopslag in rekening gebracht alsmede 21 % BTW. Directe kosten die gemaakt worden ten behoeve van de opdrachtgever respectievelijk diens zaak worden doorberekend.

 

12. Indien een toevoeging wordt verstrekt aan opdrachtgever dan wordt hiervoor een eigen bijdrage vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De hoogte hiervan staat vermeld in de opdrachtbevestiging en kan worden terug gevonden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

 

13. De Raad voor Rechtsbijstand kan binnen 5 jaar na afloop van de zaak het aan TDNL Strafrechtadvocaten uitgekeerde bedrag aan gefinancierde rechtsbijstand voor de betreffende procedure terugvorderen als blijkt dat de opdrachtgever / rechtzoekende alsnog geen recht op gefinancierde rechtsbijstand blijkt te hebben. Dit terugvorderingsrecht van de Raad voor Rechtsbijstand is gebaseerd op de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden.

 

14. Deze maatregel is van toepassing op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zijn gezet en die daarom op last van de rechtbank een advocaat krijgen toegewezen. Indien sprake is van een onherroepelijke veroordeling dan kan de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand terugvorderen.

 

15. Dit terugvorderingsrecht geldt niet wanneer de zaak geseponeerd wordt, de verdachte integraal wordt vrijgesproken of wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

 

16. Het uitoefenen van dit terugvorderingsrecht van ten onrechte uitbetaalde bedragen terzake gefinancierde rechtsbijstand komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever / rechtzoekende.

 

17. In het geval de werkzaamheden worden verricht op betalende basis dan worden in beginsel de kosten en honoraria maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is TDNL Strafrechtadvocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

18. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.

 

19. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

20. TDNL Strafrechtadvocaten kan met een opdrachtgever die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval zal TDNL Strafrechtadvocaten opdrachtgever uitdrukkelijk en duidelijk wijzen dat hij afstand doet van het recht op gefinancierde rechtsbijstand en welk recht hij daarmee prijsgeeft.

 

21. Onder de werkzaamheden van TDNL Strafrechtadvocaten waarvoor gefactureerd wordt ter uitvoering van de opdracht wordt onder meer begrepen:

 

 • het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of anderen, ter uitvoering van de verstrekte opdracht;
 • het behandelen van inkomende correspondentie, waaronder tevens is begrepen inkomende elektronische post;
 • het redigeren van uitgaande post, waaronder eveneens is begrepen uitgaande elektronische post;
 • het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
 • het bestuderen van de door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken en correspondentie, financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht, alsmede alle schriftelijke bescheiden die na de opdracht worden aangeboden aan de behandelend advocaat c.q. jurist en die betrekking hebben op de opdracht. Onder schriftelijke bescheiden worden tevens elektronische bestanden verstaan;
 • het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
 • het bijwonen van zittingen; • het concipiëren van processtukken;
 • het bezoeken in Huizen van Bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
 • reistijden van en naar zittingen;
 • besprekingen en afspraken buiten kantoor, inclusief de wachttijden bij de kantongerechten, rechtbanken, Gerechtshoven, Huizen van Bewaring, politiebureaus etc.
 •  

   

  Bewaartermijn

   

  22. TDNL Strafrechtadvocaten bewaart dossiers en gegevensdragers conform de wettelijk bepaalde termijnen.

   

  23. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is TDNL Strafrechtadvocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

   

   

  Wijziging van deze voorwaarden

   

  24. Deze voorwaarden en tarieven gelden totdat deze gewijzigd zijn en bedoelde wijziging schriftelijk aan cliënt is doorgegeven. In ieder geval heeft TDNL Strafrechtadvocaten het recht om per 1 januari van elk jaar de tarieven aan te passen, waarvan zij in een zo vroeg mogelijk stadium de opdrachtgever op de hoogte zal stellen

   

   

  Beveiliging en privacy

   

  25. De opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan TDNL Strafrechtadvocaten zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van TDNL Strafrechtadvocaten. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor TDNL Strafrechtadvocaten en worden niet aan derden verstrekt, tenzij TDNL Strafrechtadvocaten hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

   

  26. Voor zover TDNL Strafrechtadvocaten persoonsgegevens ten behoeve van de opdrachtgever verwerkt, doet TDNL Strafrechtadvocaten dit als bewerker van persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG en UAVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart TDNL Strafrechtadvocaten tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

   

  27. TDNL Strafrechtadvocaten legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

   

  28. TDNL Strafrechtadvocaten verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie: https://www.tdnl.nl/privacyverklaring.html.

   

   

  versie 30 januari 2024