strafrechtadvocaten

Privacyverklaring

ALGEMEEN


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan en respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR Verordening (EU) 2016/679) (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN COMMUNICATIE


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan TDNL Strafrechtadvocaten B.V. een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatieuitingen van TDNL Strafrechtadvocaten B.V..DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en (door)verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie-activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)
 • uitvoering van een arbeidsovereenkomstWELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit zijn eigen initiatief zijn verstrekt:

 • voorna(a)m(en), achternaam en eventuele titels
 • geboortedatum
 • geslacht
 • woonadres, postcode en woonplaats en eventueel afwijkend postadres
 • sofinummer (BSN)
 • voorgenoemde gegevens van eventueel fiscaal partner (i.v.m. aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Zorg over minderjarig(e) kind(eren) (i.v.m. aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand)
 • IBAN-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Technische meetgegevens van de apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website (www.tdnl.nl)
 • Beelden bewakingscamera’s
 • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke gegevens en medische informatie, verwerken wij uitsluitend op uw uitdrukkelijke toestemming ten behoeve van bijstand in (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en (door)verwijzing, waarbij wij handelen onder ons wettelijke beroepsgeheim en de overige wet- en regelgeving voor de advocatuur.Daarnaast is TDNL Strafrechtadvocaten B.V. in haar rol als werkgever verwerkingsverantwoordelijke. Privacy van onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt in dit verband de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • voorna(a)m(en), achternaam en eventuele titels
 • geboortedatum
 • geslacht
 • woonadres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • sofinummer (BSN)
 • Functie en Dienstverbandgegevens (bijv. aantal werkuren, salaris en arbeidsvoorwaarden, datum indiensttreding en functieprofiel)
 • Sollicitatiebrief en cv
 • Soort(en) regeling(en) waar u aan meedoet (bijv. pensioen, verzekering of cao-regeling)
 • IBAN-gegevens
 • Paspoortnummer
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Opleidingen, diploma’s en certificaten
 • Verzuimfrequentie en ziekteverzuim
 • Verlofoverzicht
 • Gewerkte uren en gereden kilometers gespecificeerd per zaaksdossier en datum (i.v.m. kunnen opmaken van gespecificeerde declaraties)
 • Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Beelden bewakingscamera’s

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt TDNL Strafrechtadvocaten B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening of (arbeids-)overeenkomst zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een (arbeids-)overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • objectieve rechtvaardiging (bijv. cameratoezicht)DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van TDNL Strafrechtadvocaten B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures (o.a. raad voor rechtsbijstand, politie en justitie en reclassering) of correspondentie met de wederpartij(en). Ook zijn opgeslagen gegevens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is.


Daarnaast kan TDNL Strafrechtadvocaten B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Met de derde partij die namens en in opdracht van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt, voorzover deze partij volgens de definitie van de AVG niet als verwerkingsverantwoordelijk wordt aangemerkt, in welk geval een verwerkersovereenkomst niet nodig is, een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door TDNL Strafrechtadvocaten B.V. ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt onder andere te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport, etc.BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekeninghoudend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval TDNL Strafrechtadvocaten B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, wordt door TDNL Strafrechtadvocaten B.V., voorzover deze partijen volgens de definitie van de AVG niet als verwerkingsverantwoordelijk worden aangemerkt, in welk geval een verwerkersovereenkomst niet nodig is, een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken worden vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.PRIVACYRECHTEN VAN BETROKKENEN


Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij TDNL Strafrechtadvocaten B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.


Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken dan wel handelen op verzoek van de juiste persoon, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. TDNL Strafrechtadvocaten B.V. neemt om die reden alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

TDNL Strafrechtadvocaten B.V.
T.a.v. mr. J.J.J. van Rijsbergen
Parkstraat 10
4818 SJ Breda
E-mail: info@tdnl.nlCAMERATOEZICHT BINNEN TDNL STRAFRECHTADVOCATEN B.V.


Op het kantoor van TDNL Strafrechtadvocaten, gelegen aan de Parkstraat 10 te (4818 SJ) Breda, is camerabeveiliging geïnstalleerd. Dit is bedoeld om de (sociale) veiligheid van onze medewerkers en bescherming van eigendommen en de op kantoor opgeslagen (persoons)gegevens te kunnen waarborgen. De beelden worden maximaal een week bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daartoe geen aanleiding is. De beelden worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Bij een incident kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie.STATISTIEKEN EN COOKIES


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website (www.tdnl.nl) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door TDNL Strafrechtadvocaten B.V. verkocht aan derden.


Teneinde het gebruiksgemak van de website (www.tdnl.nl) van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.


De website van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. TDNL Strafrechtadvocaten B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.


Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.GEBRUIK SOCIAL MEDIA


Op de website van TDNL Strafrechtadvocaten B.V. (www.tdnl.nl) kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. TDNL Strafrechtadvocaten B.V. houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.AANPASSING PRIVACY STATEMENT


TDNL Strafrechtadvocaten B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.tdnl.nl).VRAGEN & CONTACT


Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:


TDNL Strafrechtadvocaten B.V.
T.a.v. mr. J.J.J. van Rijsbergen
Parkstraat 10
4818 SJ Breda
E-mail: info@tdnl.nl


Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.